شرکت تبلیغاتی آفاق به عنوان بزرگترین شرکت تبلیغاتی در استان خراسان در زمینه تبلیغاتی محیطی و بیلبوردهای جاده ای مطرح است