به جای نوشتن پیام آن را عملاً نشان دهید!

اینجا دیگر کمی کار سخت شد و باید فسفر سوزاند. شما این فرصت را دارید چیزی خلق کنید که توجه‌ها را به سوی خود جلب کند و در خاطر بماند. در نتیجه شما می‌توانید تأثیر بیشتری بگذارید. شاید چند مثال عملی این موضوع را به خوبی نشان بدهد:

تبلیغات خلاقانه
ییلبورد خلاقانه اکونومیست،از اسم و فامیل خودِ ترامپ استفاده کرده است تا هشدار دهد به او رای ندهید! بدون هیچ عنصر اضافی دیگری!