یکی برای همه با دیپوینت

“دیپوینت” یکی از تولیدکنندگان باسابقه یخچال خانگی در ایران چندی‌ست کمپینی را با هدف افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به برند در حال اجرا دارد. این کمپین که با بازخوردهای مثبتی نیز روبرو شده توسط “آژانس ارتباط تصویر اشاره” ایده پردازی و اجرا شده است. کسری صابری از آژانس ارتباط تصویر اشاره درباره پروژه دیپونت گفت:

Read More